Kierownik projektu badawczego „Produkcja kopolimerów PHA przy użyciu mikrobiomu w
fermentacji gazowej metanu”, realizowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska i
Energetyki (Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki), ze środków Narodowego
Centrum Nauki (nr umowy 2019/35/D/ST8/03530), ogłasza konkurs na stanowisko
stypendysty/studenta.
Celem projektu jest m.in. zbadanie mechanizmów wpływających na tworzenie wybranych
kopolimerów PHA podczas fermentacji gazowej metanu z użyciem mieszanych otwartych
kultur bakterii, a także opracowanie strategii kontroli składu powstającego bioplimeru.
Stypendysta będzie pracował nad wybranymi zagadnieniami związanymi z projektem.
Szukamy studentów zainteresowanych zastosowaniem biotechnologii i technologii
fermentacji w celu rozwoju nowych procesów produkcji wybranych biomateriałów.

student_stypendysta_projekt_PHA

Translate »