Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 

na rok akademicki 2020/21:

  Szanowni Państwo,

  Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 05.01.2021 r.

  Wykaz kierunków (nauka trwa 3 semestry):

  • Energetyka
  • Energetyka Przemysłowa i Odnawialna
  • Inżynieria środowiska

  Studia II stopnia na kierunku Energetyka realizowane są w ramach specjalności:

  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne Źródła Energii Elektrycznej
  • Cieplna Energetyka Przemysłowa
  • Energetyka Jądrowa
  • Zrównoważony Rozwój Energetyki

  Studia II stopnia na kierunku Energetyka przemysłowa i odnawialna realizowane są w ramach specjalności:

  • Energetyka Cieplna i Odnawialna – ECO
  • Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna – TGEO

  Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane są w ramach specjalności:

  • Zaopatrzenie w Ciepło, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza – ZWC
  • Zaopatrzenie w Wodę, Ochrona Wód i Gleby – ZWW

     O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia, z tytułem inżyniera, którzy w trakcie studiów przyswoili sobie efekty kształcenia zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. odpowiednio dla w/w kierunku studiów.


     Listy studentów przyjętych na poszczególne kierunki studiów tworzone są w oparciu o poniższe kryteria:

     O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydują zsumowane:

     • Liczba punktów uzyskana z testu kompetencji, który obejmuje treści programowe podstawowe i kierunkowe studiów pierwszego stopnia danego kierunku studiów.
     • Liczba punktów uzyskana na podstawie średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia (egzaminy i zaliczenia).

     Liczba punktów obliczana jest według wzoru:

     P = L1 + L2

     gdzie: L1 – liczba punktów uzyskana ze średniej ocen za studia I stopnia według wzoru:

     L1= (średnia – 3,0)*20 pkt      (0-40 pkt.)

     L2 – liczba punktów uzyskanych z testu kompetencji (0-60 pkt.).

     ————————————————————————————————————————————————-

     Zasady rekrutacji na  kierunek Energetyka  ZR_Energetyka

     ————————————————————————————————————————————————-


     Osoba zarejestrowana w systemie Ksantypa (po wniesieniu opłaty rejestracyjnej*), uczestniczy w pisemnym teście kompetencji – który odbędzie się w dniu 16.02.2021 r. w trybie online

     • o godz. 11.30 – Energetyka
     • o godz. 12.30 – Energetyka Przemysłowa i Odnawialna
     • o godz. 10.00 – Inżynieria Środowiska

     Na pisemny test zarejestrowany kandydat przynosi i okazuje komisji na sali egzaminacyjnej (tylko w przypadku testów w trybie stacjonarnym):

     • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport),
     • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia (oprócz kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w PP),
     • potwierdzenie o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej oraz oświadczenia woli (wygenerowanego z systemu Ksantypa) – UWAGA: obowiązuje w przypadku nieodnotowania opłaty rekrutacyjnej w systemie Ksantypa

     Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

     Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

     Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

     Limity przyjęć na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

     • na kierunek Energetyka – 80 osób
     • na kierunek Inżynieria Środowiska – 180 osób.
     • na kierunek Energetyka Przemysłowa i Odnawialna – 60 osób

     A B C – Rekrutacji

     Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 05.01.2021 r.

     Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

     ***

     Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

     Studia rozpoczynające się od semestru letniego

     Terminy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

     Data

     Czynność

     05.01.2021 (wt.)
     rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
     12.02.2021 (pt.)
     koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
     16.02.2021 (wt.)
     postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny) i możliwość złożenia kompletu dokumentów
     do 18.02.2021 (czw.)
     udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
     18.02.2021 (czw.)
     ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
     19.02.2021 (pt.)
     publikacja list przyjętych na studia
     05.03.2021 (pt.)
     rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

      

     Opłata rekrutacyjna

     Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
     W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Dla kierunków:  Energetyka, Energetyka Przemysłowa i Odnawialna,
     Inżynieria Środowiska opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.


     Pytania związane z Rekrutacją proszę kierować:

     Kierunek Inżynieria Środowiska, Energetyka i Energetyka Przemysłowa i Odnawialna

      Zasady rekrutacji na stronie Uczelni

      Translate »