Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 

na rok akademicki 2021/22 prowadzona jest na kierunki:

* rekrutacja na specjalności na kierunku Inżynieria lotnicza po 2 semestrze
* na specjalność Pilotaż statków powietrznych przyjmowani są osoby tylko z obywatelstwem polskim

_______________________________________________________________________________________

Studia I stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku akademickim 2021/2022 przyjmuje kandydatów na studia I stopnia na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (konkurs świadectw maturalnych). 

Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limity przyjęć na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

  • na kierunek Energetyka – 150 osób
  • na kierunek Inżynieria Lotnicza – 105 osób, ( PSP – 15 osób*)
    * na specjalność Pilotaż statków powietrznych przyjmowani są tylko kandydaci z obywatelstwem polskim !
  • na kierunek Inżynieria Środowiska – 150 osób.

***

A B C – Rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 01.06.2021r.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu . Na teczkę (składanie dokumentów) należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

***

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2021

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

01.06.2021 r.(wt.) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
ogłoszenie wytycznych dotyczących portfolio – dla kierunków architektura i architektura wnętrz
05.07.2021 r. (pn.) ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*
ostateczny termin wgrywania portfolio – dla kierunków architektura i architektura wnętrz
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
do 12.07.2021 r. (pn.) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach oceny portfolio – dla kierunków architektura i architektura wnętrz
udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji
23.07.2021 r. (pt.) ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia
27.07.2021 r. (wt.) publikacja I list przyjętych na studia
28.07.2021 r. (śr.) ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca
29.07.2021 r. (czw.) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji oraz publikacja II list przyjętych na studia
02.09.2021 r. (czw.) rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Opłata rekrutacyjna

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.


Pytania związane z Rekrutacją dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki proszę kierować:

     


    Translate »