Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia

na rok akademicki 2021/21 prowadzona jest na kierunki:

 • ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA (3 semestry)
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (4 semestry).

OPŁATA ZA JEDEN SEMESTR – 2100 zł

Studia II stopnia na kierunku ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA realizowane są, w ramach specjalności:

 • Energetyka cieplna i odnawialna – EC
 • Technologie gazowe i energetyka odnawialna – TG

OPŁATA ZA JEDEN SEMESTR – 2500 zł

  Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane są, w ramach specjalności:

  • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza – ZWC
  • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby – ZWW

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy inżyniera.


  Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego

  magistra inżyniera.

   O kolejności kandydatów na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia (egzaminy i zaliczenia).


   Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

   Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

   Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Limity przyjęć na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

   • na kierunek Energetyka przesyłowa i odnawialna – 30 osób,
   • na kierunek Inżynieria Środowiska – 60 osób.

    ***

   A B C – Rekrutacji

   Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 03.08.2021 r.

   Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w  Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

   ***

   Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

   Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

   Data

   Czynność

   03.08.2021 (wt.)
   rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
   15.09.2021 (śr.)
   koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie* dojrzałości
   16.09.2021 (czw.) egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) – dla studiów drugiego stopnia i możliwość złożenia kompletu dokumentów
   do 20.09.2021 (pn.)
   udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
   25.09.2021 (sob.) ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia
   28.09.2021 (wt.)
   publikacja list przyjętych na studia
   09.10.2021 (pt.)
   rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

   * dotyczy wyłącznie kandydatów na studia pierwszego stopnia którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

   Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
   W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą.

   Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.


   Pytania związane z Rekrutacją dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki proszę kierować:

   Informacja o rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2021/2022

    

   Translate »