Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia 

na rok akademicki 2021/22 prowadzona jest na dwa kierunki:

 

OPŁATA ZA JEDEN SEMESTR – 2100 zł

Studia I stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku akademickim 2021/2022 przyjmuje kandydatów na studia I stopnia na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (konkurs świadectw maturalnych). 

Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limity przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

 • na kierunek Energetyka – 40 osób,
 • na kierunek Inżynieria Środowiska – 60 osób.

***

A B C – Rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 03.08.2021 r.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

***

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

03.09.2021 (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
15.09.2021 (śr.)
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny
termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
do 20.09.2021 (pn.)
udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
25.09.2021 (sob.)
ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów  pod rygorem nieprzyjęcia na studia
28.09.2021 (wt.)
publikacja list przyjętych na studia
09.10.2021 (pt.)
rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

*dotyczy wyłącznie kandydatów na studia pierwszego stopnia, którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Opłata rekrutacyjna

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.


Pytania związane z Rekrutacją dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki proszę kierować:

   Informacja o rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2021/2022

     

    Translate »