Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych oraz studenci kierunku Inżynieria Środowiska składają podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za dofinasowanie doposażenia pracowni dydaktycznych.

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych w grudniu 2020r. otrzymał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie na doposażenie dwóch pracowni dydaktycznych: Pracowni Smart Water Infrastructure oraz Laboratorium Technologii Wody.

Wartość dofinansowania wynosiła 208 060 PLN. Zakupiono 20 komputerów stacjonarnych, 6 laptopów, Spektrometr Absorpcji Atomowej wraz z komputerem i oprogramowaniem.

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/zakonczone-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-2/

Zakupiony sprzęt umożliwi realizację atrakcyjnych zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska.

Fotografia 1. Spektrometr Absorpcji Atomowej zainstalowany w Laboratorium Technologii Wody
(sala 307 WTCh) pracowni dydaktycznej Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

Fotografia 2. Smart Water Infrastructure (sala 305 WTCh) pracownia dydaktyczna Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

„Pracownia Smart Water Infrastructure Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pracownia Smart Water Infrastructure Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej umożliwi rozszerzenie programu zajęć edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej.

W ramach studiów na kierunku „Inżynieria Środowiska” kształci się studentów między innymi w zakresie projektowania infrastruktury komunalnej. Jednym z ważniejszych elementów tego typu infrastruktury jest infrastruktura wodociągowa. Narzędzie informatyczne w takie jak modele komputerowe czy Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w znaczny sposób umożliwiają na lepsze projektowanie oraz utrzymanie tego typu systemów.

Utworzenie pracowni komputerowej dla studentów umożliwi zdobycie nowych praktycznych umiejętności związanych z obsługą programów komputerowych. Podczas zajęć wykorzystywane będzie między otwarte oprogramowanie (takie jak program: QGIS, Epanet) co umożliwi promocję rozwiązań niekomercyjnych. Tego typu rozwiązania wpływają na zmniejszenie kosztów wdrożeń systemów informatycznych. Studenci inżynierii środowiska są przyszłymi pracownikami zakładów wodociągowych, biur projektów i urzędów zajmujących się gospodarką wodną oraz infrastrukturą. Poszerzenie oferty edukacyjnej o nowoczesne narzędzia wspomagania inteligentnego zarządzania infrastrukturą wodną (Smart Water Infrastructure) w znaczny sposób zwiększy ich kompetencje na rynku pracy.

Przedsięwzięcie pn.: Pracownia Smart Water Infrastructure Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Edukacja ekologiczna w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych 2020 (WFOS-II-DEP-KBSP/400/998/2020)

Link do: https://www.wfosgw.poznan.pl/

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/zakonczone-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-2/

Doposażenie laboratorium technologii wody w Spektrometr Absorpcji Atomowej – sprzęt potrzebny do poszerzenia edukacji ekologicznej studentów kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Celem projektu był zakup Spektrometru Absorpcji Atomowej (ASA) wraz z oprogramowaniem, który umożliwi rozszerzenie ekologicznych zajęć edukacyjnych realizowanych na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Inżynierowie środowiska bardzo często w swojej pracy zawodowej zajmują się zagadnieniami związanymi z metalami ciężkimi obecnymi w środowisku. Działania związane ze zrównoważonym rozwojem promują oszczędzanie i maksymalne wykorzystanie wody, zamykanie obiegów wodnych w przemyśle, wykorzystanie wody deszczowej itp. Wzbogacenie bazy sprzętowej o ASA umożliwi naszym studentom, przyszłym pracownikom zakładów wodociągowych, biur projektów, urzędów, laboratoriów, poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z oznaczaniem metali ciężkich w różnych próbkach środowiskowych (woda powierzchniowa, woda podziemna, deszczówka, woda basenowa itp.). Dodatkowo sprzęt ten pozwoli zwiększyć ofertę ciekawych tematów badawczych realizowanych przez studentów.

Przedsięwzięcie pn.: Doposażenie pracowni dydaktycznej technologii wody Politechniki Poznańskiej w Spektrometr Absorpcji Atomowej służący do oznaczania stężenia metali ciężkich w próbkach środowiskowych zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Edukacja ekologiczna w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych 2020 (WFOS-II-DEP-KBSP/400/997/2020)

Link: https://www.wfosgw.poznan.pl/

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/zakonczone-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-2/

Translate »