Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

 • stopień magistra lub jego odpowiednik, potwierdzający odbycie zaawansowanego kursu z zakresu mechaniki lub modelowania matematycznego;
 • usystematyzowana wiedza o modelowaniu matematycznym w mechanice materiałów i konstrukcji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej od 1.10.2018 r (w przypadku gdy kandydat nie jest doktorantem PP).

Wymagane doświadczenie w zakresie:

 • pracy z wykorzystaniem zaawansowanych systemów MES i CAD;
 • pracy z wykorzystaniem programów Matlab/SciLab/Mathematica;
 • programowania w językach PYTHON lub FORTRAN lub C++.

Opis zadań do realizacji w trakcie projektu:

 • opracowanie modeli belek i płyt w ramach mechaniki frakcjalnej jako rozwinięcie istniejących autorskich modeli kierownika projektu dra hab. inż. Wojciecha Sumelki, prof. PP;
 • walidacja eksperymentalna uzyskanych wyników teoretycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: poniedziałek 20 sierpnia 2018 r., 00:00

Forma składania ofert: email

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu: (dokumenty w formie PDF lub skany)

W tytule proszę podać: nazwisko_stypendium_Opus

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 3000 zł miesięcznie, przez 36 miesięcy.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów z konkursów NCN, na podstawie konkursu ofert zostanie wyłoniona jedna osoba. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnianie wymagań oraz podjęcie studiów doktoranckich na WBiIŚ PP w przypadku gdy wyłoniona osoba nie będzie doktorantem WBiIŚ PP.

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:

 • Studia doktoranckie w Politechnice Poznańskiej;
 • Laboratoria oraz infrastrukturę komputerową;
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • wykaz ocen oraz średnią ze studiów I i II stopnia;
 • dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra lub jego odpowiednika;
 • CV zawierające dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej;
 • opinia promotora pracy magisterskiej (do 150 wyrazów).

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Poznańską z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozmowy z Kandydatami: piątek 24 sierpnia 2018 r. godz. 12:00.

Osoba, która zostanie oceniona pozytywnie podczas rozmowy w dniu 24 sierpnia br., w przypadku gdy kandydat nie jest doktorantem PP, zgłasza swoją kandydaturę na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na stronie WBiIŚ PP.


Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

 • stopień magistra lub jego odpowiednik, potwierdzający odbycie zaawansowanego kursu z zakresu mechaniki lub modelowania matematycznego;
 • usystematyzowana wiedza o modelowaniu matematycznym w mechanice materiałów i konstrukcji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej od 1.10.2018 r (w przypadku gdy kandydat nie jest doktorantem PP). 

Wymagane doświadczenie w zakresie:

 • pracy z wykorzystaniem zaawansowanych systemów MES i CAD;
 • pracy z wykorzystaniem programów Matlab/SciLab/Mathematica;
 • programowania w językach PYTHON lub FORTRAN lub C++. 

Opis zadań do realizacji w trakcie projektu:

 • opracowywanie modeli konstytutywnych w ramach mechaniki frakcjalnej jako rozwinięcie istniejących autorskich modeli kierownika projektu dra hab. inż. Wojciecha Sumelki, prof. PP;
 • implementacja numeryczna, identyfikacja i walidacja ww. modeli w programach AceFEM / Abaqus.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: poniedziałek 20 sierpnia 2018 r., 00:00

Forma składania ofert: email

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu: (dokumenty w formie PDF lub skany)

W tytule proszę podać: nazwisko_stypendium_Opus

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 3000 zł miesięcznie, przez 36 miesięcy.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów z konkursów NCN, na podstawie konkursu ofert zostanie wyłoniona jedna osoba. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnianie wymagań oraz podjęcie studiów doktoranckich na WBiIŚ PP w przypadku gdy wyłoniona osoba nie będzie doktorantem WBiIŚ PP.

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:

 • Studia doktoranckie w Politechnice Poznańskiej;
 • Laboratoria oraz  infrastrukturę komputerową;
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • wykaz ocen oraz średnią ze studiów I i II stopnia;
 • dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra lub jego odpowiednika;
 • CV zawierające dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej;
 • opinia promotora pracy magisterskiej (do 150 wyrazów).

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Poznańską z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozmowy z Kandydatami: piątek 24 sierpnia 2018 r. godz. 12:00.

Osoba, która zostanie oceniona pozytywnie podczas rozmowy w dniu 24 sierpnia br., w przypadku gdy kandydat nie jest doktorantem PP, zgłasza swoją kandydaturę na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na stronie WBiIŚ PP.


Komunikat 09.08.2017 r.

Informacja dla Doktorantów

Informujemy zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich z dnia 29 marca 2017 r. i paragrafem nr 20 doktorant zobowiązany jest do złożenia kierownikowi studiów doktoranckich w terminie do 30 września każdego roku rocznego sprawozdania w postaci kwestionariusza wewnątrz wydziałowego rozliczenia roku akademickiego. Sprawozdanie musi być zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z indeksem.

Translate »