Wytyczne oraz skala ocen obowiązuję od rak. 2018-19

Stypendia Doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej:

Pomoc materialna dla doktorantów:

Stypendia  ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018:


Uprzejmie informuję, iż w związku z utworzeniem Funduszu Stypendialnego Umiędzynarodowienia PP (FSUPP) ogłaszamy nabór wniosków. Beneficjentami FSUPP są studenci i doktoranci cudzoziemcy przyjęci na zasadach odpłatności.

Stypendia mogą być przyznawane w dwóch kategoriach:

I. stypendia pomocowe przeznaczone na:

  1. finansowanie zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Poznańskiej,
  2. inne cele (wypłacane jednorazowo);

II. stypendia motywacyjne za:

  1. wyróżniające osiągnięcia naukowe,
  2. szczególne osiągnięcia sportowe,
  3. ponadprzeciętną działalność społeczną.

W związku z możliwością ubiegania się o  przyznanie stypendium w ramach FSUPP uprzejmie proszę o powiadomienie wszystkich (spełniających wymienione poniżej kryteria) studentów oraz doktorantów cudzoziemców realizujących studia na zasadach odpłatności (zarówno w j. polskim jak i j. angielskim)  na Państwa Wydziale, o istniejącym naborze.

O stypendia pomocowe bądź motywacyjne mogą ubiegać się osoby przyjęte na zasadach odpłatności:

a)    na studia I stopnia – po pierwszym roku studiów, 
b)    na studia II stopnia – od pierwszego semestru, o ile student jest absolwentem studiów I stopnia na Politechnice Poznańskiej; w innych przypadkach – po pierwszym semestrze,
c)    na studia doktoranckie – od pierwszego semestru, o ile doktorant jest absolwentem studiów II stopnia na Politechnice Poznańskiej; w innych przypadkach – po pierwszym roku studiów doktoranckich.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w poszczególnych kategoriach zawarte są w Regulaminie FSUPP (w załączeniu Regulamin w j. polskim oraz j. angielskim).  W załączniku przesyłam również wniosek dla studentów w wersji  PL i EN, który należy złożyć w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w terminie do 15 listopada br.  Ponadto przesyłam treść maila, który może być  przesłany do uprawnionych studentów i doktorantów.

Wnioski powinny zostać wypełnione w komputerze (dot. pól wypełnianych przez studenta), wydrukowane i podpisane. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Translate »